Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Tại TuLamWebBanHang.com, chúng tôi có một vài nguyên tắc cơ bản mà chúng tôi tuân theo:

Chúng tôi không hỏi bạn thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi thực sự cần nó. (Chúng tôi không thể chịu các dịch vụ yêu cầu bạn về những thứ như giới tính hoặc mức thu nhập của bạn mà không có lý do rõ ràng.)
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ tuân thủ luật pháp, phát triển sản phẩm hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.
Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân trên các máy chủ của mình trừ khi được yêu cầu cho hoạt động đang diễn ra của trang web của chúng tôi.

Chính sách của chúng tôi là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập khi vận hành trang web của chúng tôi.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà khai thác trang web, TuLamWebBanHang.com thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân của loại trình duyệt web và máy chủ thường có sẵn, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày và giờ của mỗi yêu cầu khách truy cập. Mục đích của TuLamWebBanHang.com trong việc thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập của TuLamWebBanHang.com sử dụng trang web của mình. Thỉnh thoảng, TuLamWebBanHang.com có thể phát hành thông tin không nhận dạng cá nhân trong tổng hợp, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

TuLamWebBanHang.com cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và người dùng để lại nhận xét trên blog của chúng tôi. TuLamWebBanHang.com chỉ tiết lộ địa chỉ IP người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng hoàn cảnh sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ địa chỉ IP của người bình luận blog được hiển thị và tiết lộ cho quản trị viên của blog nơi bình luận được để lại.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào trang web TuLamWebBanHang.com chọn cách tương tác theo những cách yêu cầuTuLamWebBanHang.com để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà TuLamWebBanHang.com tập hợp tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập nhận xét trên blog của chúng tôi cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Những người muốn nhận cập nhật TuLamWebBanHang.com qua email, chúng tôi thu thập email của họ. Trong mỗi trường hợp, TuLamWebBanHang.com chỉ thu thập thông tin như vậy khi cần thiết hoặc phù hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với TuLamWebBanHang.com. Động lực tuyệt vời không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân,

Thống kê tổng hợp

TuLamWebBanHang.com có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. Chẳng hạn, TuLamWebBanHang.com có thể giám sát các trang phổ biến nhất hoặc sử dụng thư rác được sàng lọc bởi dịch vụ Akismet để giúp xác định thư rác. TuLamWebBanHang.com có thể hiển thị công khai thông tin này hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, TuLamWebBanHang.com không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây.

Bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân

TuLamWebBanHang.com chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình mà tôi cần biết thông tin đó để xử lý thông tin đó thay mặt TuLamWebBanHang.com hoặc cung cấp dịch vụ có sẵn tại các trang web của TuLamWebBanHang.com và (ii) đã đồng ý không tiết lộ cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết có thể được đặt bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng các trang web của TuLamWebBanHang.com, bạn đồng ý với việc chuyển thông tin đó cho họ. TuLamWebBanHang.com sẽ không thuê hoặc bán thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Khác với nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết của nó, như được mô tả ở trên, TuLamWebBanHang.com tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân chỉ để đáp lại trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu chính phủ khác, hoặc khi TuLamWebBanHang.com tin rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của TuLamWebBanHang.com, thứ ba các bên hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của trang web TuLamWebBanHang.com và đã cung cấp địa chỉ email của bạn,

TuLamWebBanHang.com đôi khi có thể gửi cho bạn một email để cho bạn biết về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ cập nhật cho bạn những gì đang diễn ra với TuLamWebBanHang.com và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu sử dụng các blog sản phẩm khác nhau của mình để truyền đạt loại thông tin này, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ giữ loại email này ở mức tối thiểu. Nếu bạn gửi cho chúng tôi một yêu cầu (ví dụ qua email hỗ trợ hoặc thông qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản nó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc trả lời yêu cầu của bạn hoặc để giúp chúng tôi hỗ trợ người dùng khác. TuLamWebBanHang.com thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân.

Cookies

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. TuLamWebBanHang.com sử dụng cookie để giúp TuLamWebBanHang.com xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng trang web TuLamWebBanHang.com và tùy chọn truy cập trang web của họ. Khách truy cập TuLamWebBanHang.com không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng trang web của TuLamWebBanHang.com, với một nhược điểm là các tính năng nhất định của trang web TuLamWebBanHang.com có thể không hoạt động đúng nếu không có cookie.

Chuyển giao kinh doanh

Nếu TuLamWebBanHang.com, hoặc thực chất là tất cả tài sản của nó đã được mua hoặc trong trường hợp không chắc là TuLamWebBanHang.com bị phá sản hoặc phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển tiền như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người mua TuLamWebBanHang.com nào cũng có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, cung cấp các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được bạn quan tâm nhất. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie theo TuLamWebBanHang.com và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Bình luận

Nhận xét và nội dung khác được gửi tới dịch vụ chống thư rác của Akismet không được lưu trên máy chủ của chúng tôi trừ khi chúng được đánh dấu là dương tính giả, trong trường hợp đó chúng tôi lưu trữ chúng đủ lâu để sử dụng chúng để cải thiện dịch vụ nhằm tránh các lỗi tích cực trong tương lai.

Thay đổi chính sách bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, TuLamWebBanHang.com có thể thay đổi Chính sách bảo mật theo thời gian và theo quyết định riêng của TuLamWebBanHang.com. TuLamWebBanHang.com khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật của nó không. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.